onsdag 30 maj 2012

Allt klart för Europas viktigaste anläggning för trafiksäkerhet

Nu är allt klart för byggstart för den sk ASTA- anläggningen i Hällered utanför Borås. Tack vare många goda krafter i regeringen, i statliga verk, i Borås stad, i fordonsindustrin, på Chalmers, SP i Borås och 55 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen blir det möjligt att sätta spaden i jorden för det som ska bli en av världens mest moderna anläggningar för testkörning och trafiksäkerhet. AstaZero är det offeciella namnet på projektet och de anspelar på nollvision när det gäller dödlighet i trafiken och det anspelar också på nollvision eller oberoende när det gäller miljö- problem och utsläpp från trafiken. Med en fordonsindustri som alltmer fokuserar på miljö och säkerhet, som orkar avsätta medel för forskning och utveckling och som därmed skaffar sig konkurrensfördelar, lägger grund för tillväxt och nya jobb, kan vi känna oss trygga och stolta i Västsverige. Huvudorsaken till att projektet slutgiltigt kommit på plats är att regeringen ytterligare ökat på anslagen för det sk FFI- avtalet som är ett program för fordonsstrategisk forskning och innovation. Då kan näringslivet också öka på sina insatser genom motfinansiering. Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslutade helt nyligen att öka sin andel från 45 till 55 miljoner kronor, vilket sammantaget gör att investeringskostnaden är på plats och att Västsverige kan lägga ytterligare en satsning i raden av satsningar som gör oss till den regionen i Europa som satsar mest på forskning och utveckling. Det ger möjligheter till tillväxt och nya jobb. Ett viktigt besked till många ungdomar som snart tar studenten och funderar på om de ska plugga vidare till ingenjörer i fordonsindustrin. Gör det, Västsverige fortsätter att satsa på Era möjligheter till jobb.

tisdag 29 maj 2012

Några tankar efter regionstämman

Kom just hem från regionstämma med Centerpartiet i Västra Götaland. En frejdig stämma med många kloka inlägg om allt från Dalslands sjukhus till infrastruktur och mer resurser till specialistsjukvården.
Vi hade också en övergripande diskussion om hur Centerpartiet ska organisera sig i en tid när den globala konkurrenskraften å ena sidan pressar oss att vara på tårna i de stora sammanhangen och när medborgare å andra sidan ställer krav på lokal närvaro och lokala besked i lokala frågor. Bildandet av och utvecklingen av Västra Götaandsregionen är ett svar. Vi behöver politiska arenor som både kan spela en lokal roll och vara en spelare i de större sammanhangen. Hur vi organiserar oss i partierna är också avgörande för hur det politiska ledarskapet ska kunna möta människors frågor i framtiden. Mitt svar på mötet idag var att vi behöver se till att långsiktigt ha 49 tydliga ledare i Västra Götaland. Det är i kommunen som vi möter väljarna och det är där som den naturliga dialogen om skolan, vården och omsorgen förs. Med ett starkare lokalt ledarskap på 49 orter blir det också enklare att bygga ett parti som kan spela en roll i ett större västsvenskt sammanhang, som kan prata med Stockholm, prata med Bryssel eller föra dialog direkt med industrin, branscher och stora organisationer i Västra Götaland. Vi bygger pariet underifrån för att vartefter också bli starkare regionalt och nationellt. I det perspektivet är det inte självklart att vi behöver fem distriktsstyrelser, fem distriktsstämmor, fem verksamhetsplaner och fem partibudgetar i Västra Götaland. Nu har vi, mycket klokt bestämt att Centerpartiet i Västra Götaland ska ha EN arbetsgivarorganisation, inte fem. Det är klokt. Innan valet 2014 bör vi också ha komma till skott med hur vi stärker 49 lokala ledare i de 49 kommunerna och hur de kan få stöttning av en samlad organisation i Västra Götaland.

Oavsett om Centerpartiet bestämmer sig för det eller ej så har den politiska spelplanen sedan länge förflyttat sig dit. Jag tänker till exempel på diskussionerna om samarbete eller samgående mellan högskolan i Skövde och Borås, som kräver dialog och politiska beslut tvärs över distriktsgränser om distriksstyrelserna ska fylla en politisk funktion. Ska ställningstagande i denna typ av frågor ske i ett extrainkallat möte mellan distriktstyrelsen i Sjuhärad och Skaraborg? Vem tillsätter en arbetsgrupp som jobbar med högskolefrågor i Västra Götaland ? Vem för partiets talan om ett möte mellan Skaraborgs och Sjuhärads distriktsstyrelser inte kommer till stånd ? Sjöfarten på Vänern är en anan viktig fråga som idag hanteras av två länsstyrelser, en förfärlig massa kommuner i samarbete och utefter Göta älv har Centerpartiet tre partidistrikt. Har dessa tre distriktsstyrelser gemensamma överläggningar i frågor om exempelvis nya broar över Göta älv?  Nej, dessa frågor hanteras direkt av de centerpartister som sitter i kommunalförbunden och i regionen och i viss mån i dialog med riksdagsledamöter. I vilka politiska frågor är den politiska agendan geografiskt avgränsad till de fem distriktsindelningar som vi har idag? Ingen fråga, skulle jag vilja säga. Således beslutar vi som är verksamma i regionen och i kommunalförbunden som vi själva vill, utan dialog med distriktstyrelserna. Ett demokratiskt underskott uppstår där snabba besked krävs i frågor som berör hela Västra Götaland, men Centerpartiet har ingen partiorganisation som kan svara upp mot det.

Det kan finnas organisatoriska skäl att ha kvar fem distriktstyrelser, men då måste väl dessa organisatoriska behov i såfall definieras, exempelvis att man ska vara en sammanhållande länk för ett visst antal kretsar. Då måste dessa kretsar vara villiga att skicka in pengar till distriktet för att finansiera distriktets samordnande roll. Eller också delar vi upp regionfullmäktigegrupens medel i fem högar och låter distrikten finansiera sin organisatoriska verksamhet med dessa medel, medan regionfullmäktigegruppen får klara sig med mindre. Men då har vi inte löst frågan hur ett parti med krympande antal väljare och krympande antal politiska positioner ska svara upp mot västsvenska politiska utmaningar som sveper förbi och som kräver besked i hög hastighet. Tills vidare är vi några mycket få personer som hjälpligt försöker ge de politiska besked som västsvenska väljare har rätt att få besked om. Men vi beklagar att det inte finns en partiorganisation som kan matcha de behov som den politiska verkligheten ställer.

måndag 21 maj 2012

Världens mest spännande miljöprojekt?!

Från vänster främre raden; Maria Strömberg, Business Region Göteborg, Lars Josefsson, INEOS, Lars Lind, Perstorp Bioproducts, Tomas Österlund och Kristina Jonäng, Västra Götladsregionen, Lars Tagesson, LRF, Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister. Från vänster, bakre raden; representant från Södra, Johan Torén, SP Energiteknik, Robert Onsander, klusterledare, Kemiindustriklustret, Göran Lindqvist, Akzo Nobel och Anders Fröberg, Borealis.

Hållbar Kemi 2030- en av världens mest spännande miljöprojekt ?!


Jag kanske är naiv, men själv anser jag att Hålbar Kemi 2030 är en av de mest intressanta miljöprojekten i Sverige, i Europa - ja, kanske i världen. Vi är många som varit aktiva genom åren när det gäller solkraft och vindkraft, vi har arbetat för nya fordonsbränslen och mer biobränsle i fjärrvärmenäten mm mm. Samtidigt har lika många förfasat sig över att prylarna i vardagen- leksakerna till barnen, plastmaterial i köket och på kontoret fortfarande görs av oljebaserad råvara. Varför kan vi inte börja ta det verkligt stora klivet att byta ut basen- oljan i krackern och i plastproduktionen till något mer naturligt och biobaserat ?! Så plötsligt sker det. I Stenungsund.

- Det finns en överkapacitet av anläggningar för plastproduktion i Europa, förklarar Anders Fröberg, som är VD för Borealis.
Brasilianska plasttillverkare är redan på hugget och vet hur oljan kan bytas ut mot sockerrör. Europa inser att vi måste följa efter och helst springa före, annars får kemiindustrin lägga ner i Europa.  Då kan orter som Stenungsund ha en fördel. Här finns bortåt 90 procent av all kemiindustri i Sverige med ägare från en handfull länder i Europa. Alla tycker att Stenungsund bör bli platsen där man prövar att ställa om. En produkt, där man har långtgående planer att övergå till biobaserad produktion är plasthöljena kring koppartråd. Snacka om vilken miljövinst vi skulle göra om all den plasten som finns i miljontals kilometer med koppartråd i hundratals bostadsprojekt byts ut från oljebaserad till biobaserad plast ?! Jordbruket och skogsbruket ser förstås nya jobb och ökad lönsamhet om omställningen skulle bli verklighet. Biobaserad plast kan komma från avfall, från skogsråvara, från etanol eller från alger i havet i framtiden. Därför tog jag med mig landsbygsminister Eskil Erlandsson till en träff med Kemiindustrin idag. Representanter för LRF och Södra var också med. Alla var lika entusiastiska. Eskils råd till Kemiindustrin var att se till att få fram tillräckligt med forskningsmedel för att förverkliga visionen. Så nästa steg blir att påverka forskningsministern.

tisdag 15 maj 2012

Ta tillvara Västsveriges möjligheter!

Idag har Centerpartiet presenterat budgeten för 2013 i Västra Götaland. I arbetet med att ta fram budget får man gräva i siffror och prognoser, men det är också nyttigt att tvingas fundera kring visioner och framtidsutmaningar och vartefter formulera en text om varthän, i det här fallet, Västsverige ska gå.

Den bild som tornar upp sig på min näthinna allt mer är den enorma potential som en liten region i norra delen av Europa, trots allt kan ha. Vi har bäst potential i Europa om man går efter andelen forsknings- och utvecklingsresurser per invånare. Det finns även studier på senare år som hr rankat oss bland de bästa i världen, snäppet efter Silikon Valley, om man bara går på tillgången på FoU-resurser. En viktig uppgift blir således att behålla den höga FoU-andelen och helst förbättra den positionen. Det förutsätter i sin tur att företag som Volvo Cars, Astra Zeneca och Kemiindustrin varaktigt vill vara kvar och satsa här. Det gäller också att en mängd aktörer, inte minst högskolor och universitet är på tårna för att hämta hem de enorma mängder forskningsmedel som finns inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon2020. Här finns 80 miljarder euro att ta av.

Någon kanske undrar varför det är så viktigt med FoU-medel. Tillgången på FoU-medel är avgörande för att kunna ta tillvara på nya ideer på arbetsplatser och i företagen. Nya ideer kan då bli en studie, en studie kan bli ett projekt mellan flera företag och ett lärosäte, som efter fler studier och tester kan bli en prototyp för en ny produkt till ett fordon eller i ett läkemedel. Prototypen kan så småningom bli föremål för kommersialisering, masstillverkning och försäljning vilket kan ske i ett redan befintligt företag eller i ett helt nytt företag, som i sin tur kan nyanställa och därmed öka arbetstillfällena och därmed kan fler människor försörja sig här i Västsverige, så att vi får fler skattebetalare och ökade skatteintäkter så att vi kan säga i nästa års budget i Västra Götaland att nu har skatteintäkterna ökat igen så att vi har ännu bättre möjigheter att finansiera en bra sjukvård. Precis så ökar skatteintäkterna just nu och prognosen är att ökningen fortsätter under 2013.

Någon kanske invänder- ja, men vi har faktiskt arbetslöshet. Det är helt riktigt. Fast i Västsverige är exempelvis ungdomsarbetslösheten inte lika hög som i övriga Sverige. Ungdomsarbetslösheten sjönk under 2010 och 2011. Hela 45 000 nya jobb skapades i Västra Götaland under dessa båda år. Det är en fjärdedel av alla nya jobb som har skapats i Sverige! Så egentligen är inte huvudproblemen arbetslösheten som sådan, utan att vi inte har rätt sorts utbildning hos befolkningen för att ännu fler ska få jobb. Det är redan brist på ingenjörer och inom några år kommer det att bli brist på t ex sjuksköterskor. Därför menar Centerpartiet i dagens budget, att en av de viktigaste åtgärderna för att få fler skatteintäkter till Västra Götaland, är att satsa på kompetensförsörjning genom sk kompetensplattformar och validering. Se till att så många som möjligt kan få utbilda sig inom de sektorer och de yrken där det finns jobb och där det finns risk för eller redan är brist på arbetskraft. Se också till att ta hand om dem som redan har rätt utbildning, men som av olika skäl inte har ett papper på vad de faktiskt kan. Det är ett billigt och enkelt sätt för arbetstagarna, arbetsgivarna och samhället som helhet om alla som har kompetenser kan få papper på det och snabbt komma i jobb. Vi kan gärna diskutera fördelning till sjukvården i sina detaljer och här har Centerpartiet förslag. Men snabbaste sättet att få mer medel till sjukvården är att ge stimulanser så att skatteintäkterna ökar genom att hämta hem FoU-medel, genom uppmuntran av ett gott företagsklimat och satsningar på kompetensförsörjning. Det är en av huvudbudskapen i Centerpartiets budget inför 2013.