tisdag 29 maj 2012

Några tankar efter regionstämman

Kom just hem från regionstämma med Centerpartiet i Västra Götaland. En frejdig stämma med många kloka inlägg om allt från Dalslands sjukhus till infrastruktur och mer resurser till specialistsjukvården.
Vi hade också en övergripande diskussion om hur Centerpartiet ska organisera sig i en tid när den globala konkurrenskraften å ena sidan pressar oss att vara på tårna i de stora sammanhangen och när medborgare å andra sidan ställer krav på lokal närvaro och lokala besked i lokala frågor. Bildandet av och utvecklingen av Västra Götaandsregionen är ett svar. Vi behöver politiska arenor som både kan spela en lokal roll och vara en spelare i de större sammanhangen. Hur vi organiserar oss i partierna är också avgörande för hur det politiska ledarskapet ska kunna möta människors frågor i framtiden. Mitt svar på mötet idag var att vi behöver se till att långsiktigt ha 49 tydliga ledare i Västra Götaland. Det är i kommunen som vi möter väljarna och det är där som den naturliga dialogen om skolan, vården och omsorgen förs. Med ett starkare lokalt ledarskap på 49 orter blir det också enklare att bygga ett parti som kan spela en roll i ett större västsvenskt sammanhang, som kan prata med Stockholm, prata med Bryssel eller föra dialog direkt med industrin, branscher och stora organisationer i Västra Götaland. Vi bygger pariet underifrån för att vartefter också bli starkare regionalt och nationellt. I det perspektivet är det inte självklart att vi behöver fem distriktsstyrelser, fem distriktsstämmor, fem verksamhetsplaner och fem partibudgetar i Västra Götaland. Nu har vi, mycket klokt bestämt att Centerpartiet i Västra Götaland ska ha EN arbetsgivarorganisation, inte fem. Det är klokt. Innan valet 2014 bör vi också ha komma till skott med hur vi stärker 49 lokala ledare i de 49 kommunerna och hur de kan få stöttning av en samlad organisation i Västra Götaland.

Oavsett om Centerpartiet bestämmer sig för det eller ej så har den politiska spelplanen sedan länge förflyttat sig dit. Jag tänker till exempel på diskussionerna om samarbete eller samgående mellan högskolan i Skövde och Borås, som kräver dialog och politiska beslut tvärs över distriktsgränser om distriksstyrelserna ska fylla en politisk funktion. Ska ställningstagande i denna typ av frågor ske i ett extrainkallat möte mellan distriktstyrelsen i Sjuhärad och Skaraborg? Vem tillsätter en arbetsgrupp som jobbar med högskolefrågor i Västra Götaland ? Vem för partiets talan om ett möte mellan Skaraborgs och Sjuhärads distriktsstyrelser inte kommer till stånd ? Sjöfarten på Vänern är en anan viktig fråga som idag hanteras av två länsstyrelser, en förfärlig massa kommuner i samarbete och utefter Göta älv har Centerpartiet tre partidistrikt. Har dessa tre distriktsstyrelser gemensamma överläggningar i frågor om exempelvis nya broar över Göta älv?  Nej, dessa frågor hanteras direkt av de centerpartister som sitter i kommunalförbunden och i regionen och i viss mån i dialog med riksdagsledamöter. I vilka politiska frågor är den politiska agendan geografiskt avgränsad till de fem distriktsindelningar som vi har idag? Ingen fråga, skulle jag vilja säga. Således beslutar vi som är verksamma i regionen och i kommunalförbunden som vi själva vill, utan dialog med distriktstyrelserna. Ett demokratiskt underskott uppstår där snabba besked krävs i frågor som berör hela Västra Götaland, men Centerpartiet har ingen partiorganisation som kan svara upp mot det.

Det kan finnas organisatoriska skäl att ha kvar fem distriktstyrelser, men då måste väl dessa organisatoriska behov i såfall definieras, exempelvis att man ska vara en sammanhållande länk för ett visst antal kretsar. Då måste dessa kretsar vara villiga att skicka in pengar till distriktet för att finansiera distriktets samordnande roll. Eller också delar vi upp regionfullmäktigegrupens medel i fem högar och låter distrikten finansiera sin organisatoriska verksamhet med dessa medel, medan regionfullmäktigegruppen får klara sig med mindre. Men då har vi inte löst frågan hur ett parti med krympande antal väljare och krympande antal politiska positioner ska svara upp mot västsvenska politiska utmaningar som sveper förbi och som kräver besked i hög hastighet. Tills vidare är vi några mycket få personer som hjälpligt försöker ge de politiska besked som västsvenska väljare har rätt att få besked om. Men vi beklagar att det inte finns en partiorganisation som kan matcha de behov som den politiska verkligheten ställer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar